تاريخ : شنبه دوم اسفند 1393 | 3:51 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
نابارورترین ابر ؛
آبستنِ بغض می شود
با یک پلک برهم زدن تـــــــــــو

ــــــــــــــــ
zahraaaتاريخ : شنبه دوم اسفند 1393 | 3:48 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 

باران
هر دفعه
یادش می رود

یک قدم مانده به دلتنگی ابر
عازمم
به شهرِ عشق............//دختر بارون //تاريخ : شنبه دوم اسفند 1393 | 3:41 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
لایق نیافتم هنوز ؛
در هیچ دایره المعارفی
معنای " پدر " را


برچسب‌ها: سه گانی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 | 10:41 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

" سردی خاک زمستان می داند 
عمر یخ بسته ی یک خاطره ؛
بند است به گلخند بهار"


 

ـــــــــــــــــــــــــ
دختر بارون


برچسب‌ها: باران نوشت

تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 14:13 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
باران ؛

لطافتــــــــ نگاه توست

آنگاه که سرریز می شود

دانه دانه

بغض

از سراب سربین زمان

ــــــــــــــ

دختر بارونتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 22:13 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
ھوا بی رحمانھ سرد است

باد زوزوه کشان می وزد بر گونھ ھای زخمی شھر

بغض آسمان می ترکد و زمین ؛

زانوانش را در ھم می کشد

انگار دگر جایی برای بودن نیست

چلچلھ ھا چھ زیبا می سرایند آوای دلتنگیمان را

دستان گرم خورشید ھم دگر نوازشگر گونھ ھای سرد نیست

انگار دلش کمی ھوای باران کرده

اینجا دگر ھمھ دلتنگ اند . . ..

دلتنگـــــــــــِ ــــــــــــــ     آمدنت.

 


برچسب‌ها: قلم بارونی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 22:48 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)


میدانی ثانیه هایی که بی هوا دلتنـــــــــــگ نگاهت می شوم

می نشینم لب پنجره رو آسمان

 پشت پرچین خیالم خیره می شوم به ساعت شنی اتاق و با هر تپش بی باور شن ها می بافم رویای با تو بودن را.....؟!

میدانی با هر پر و خالی شدن ؛ تپش ثانیه ها می ایستد........!

و باز من می شوم تنهای تنها زیر هجوم دردها......دلهره دارم از خالی شدن شن های ریز از عطر نگاهت...

از نبض صدایت....

کاش ساعت شنی اتاقم هرگز خالی نمی شد......

کاش.............ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه قلم بارونیم ــــــــ رو لحاف آبی ابر پاییزی


برچسب‌ها: دلنوشته

تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 12:37 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
پا به ماه می شود زنــــی
با بغضِ کالِ ماه
در سر ریزِ آفتابــــــ

و زاده می شود در « من »
دختری که پاییز ؛
انارِ حوصله را می تکاند
با ترکه ی بیداد.

 

 


برچسب‌ها: سپید

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 19:15 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
 

بارانی ام

می دانی چرا ؟!

آفتابـــــــــ  را تیغ زدند.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ

زلفِشِه


برچسب‌ها: سه گانی سپید

تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 4:2 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
با توام با تو که خوبـــــِ خوب می فهمی ام
بیا فقط برای چند ثانیه هم که شده
بیا تا صدای خنده هایتــــــــ گوش فلک را کر کند
در این خفقانِ جهالت ؛ دلم یک بغل تو را آرزو دارد
با توام ای طراوتــــــــِ ناب حیات ؛ ای سرچشمه از آب فرات
این تفتیده ترین کویر دنیاست که تعقل نام نهادند و پیشه اش خودسوزی ست
این زمین را امشبی به تماشا بنشین گــُـر گرفتهِ ی هزار هزار تاولِ کین است
می دانی پای آبله راهی کدام جهنم خودساخته می شود؟؟؟!!!
بیا و برای چند ثانیه هم شده قدم قدم در کوچه های بی عبور بذر عاطفه بگذار لای ترکــــــــــهای زخمیِ دل
اینجا زمین است تاریخ به وقتـــــــ مرگــــــــِ انسانیتــــــــ
شبزدگان مست و لایعقل یک خیال هیچ ؛ شب شکنان اسیر هوهوی باد
و تو سرشارترین حس زمان
در انبوه خیابانی
بیا و تنِ شوری رخوت را بگیر از زمین
می دانم این دست ها نهال عاطفه دارند و با تبسم شیرین تو میوه ی نابـــــ عشق خواهند چید از شاخسارِ حیات
تا
خودسوزی دوباره ی جنگل
تا
پس لرزه ی قهریین زمان

بیا و با طراوت خود ؛ لباسِ نمین امنیت بپوشان بر این قامتــــــــ کبود خاک .


ـــ
رعدِ جهالتت ؛
صورت ماه را خراشید
اما
بغضِ ابر را
نه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدیم به دلهایی سوخته از جهالتــــــــِ زمان ---- پاییز بارونی ِ دختر بارون


برچسب‌ها: دلنوشته بارونی, اسیدپاشی اصفهان

تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 10:27 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 

1

لبخنِد انار می کارم

بر گونھ یِ سپیِد ماه ؛

بگو

 تا تپِش تنِد « خزان »

چند خمیازه یِ خورشید مانده است...!؟

2

در ابتدای سروِد ساِز پاییز

می کشد نقاب

رخ بھ رخ ؛

آفتاب

3

کفش ھای پاییز را بھ پا کرده ام

می آیم

در بھتِ یک روِز دور

با برگ برگِ زرگوِن دل

قرارمان

روی سجدِه گاهِ باران

4

می چکد ؛

 باده باده  « عشق »

از مستی تنِد تنِد ابر

بر ساغِر خیاِل برگ

 

5

پاییز ؛

فصِل پایکوبِی باراِن  « عشق »

در جشِن خرمن گیسوی توست

 

6

برگ ؛

خنیاگِر چشماِن ترِ من

در موسیقی باد است

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

زلفِھ شھ - پاییز بارونی


برچسب‌ها: سپید, پاییزانه, دختر بارون

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 15:8 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 

دوباره  " من "

دوباره " تــــــــو "

دوباره حسِ نـُـو به نـُـو

تنیده شد

به روزنی

حریر چشمِ مهــــــر تو

رهیده شد نقابـــِ  غم

از این حصارِ تنگِ شبـــــ

جوانه های شبزده

اسیر یک خیالِ تــــــو

به شب شکن

به موج موجِ خاطره

رسیده بر دلم

نفیرِ آآآآآآاهِ  سردِ  تــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

زِلفـِـه شــــِـه : دختر بارون


برچسب‌ها: شعــر نو

تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 18:17 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 

 

صدایِ  شـُـرشــُــرِ  بارون

میاد از کوچـــه تـُـو ناودون

مثهِ  موسیقــــــیِ  آروم

می خوره رو طاقِ ایوون

 

می بره منو تو کوچـــه

کنار یــُـویــُــو  و تـَشتـَـک

می شینم رو تاب عشقُ

روی داربست پیچکـــــــــ

 

می رسم رو اوجِ ابرا

رویِ  بالِ  بادبادکــــ

همپایِ  باد و بـــارون

کودک میشم ؛ کودک

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

زلفشِــــه


برچسب‌ها: ترانه

تاريخ : پنجشنبه سوم مهر 1393 | 12:31 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 

تمام گسل ها را شخم زده ام !!!

هیــــــــــــــــــــچ شیاری ؛

تاریخِ دست های تو را ندارد.

 

 

ـــــــــــــــــــ

دختر بارون ( زِلفِشِـــه )


برچسب‌ها: سه گانی سپید

تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 20:42 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
در لایموتــــــــــــِ   دل ؛

رمیده

از گسل هایی گسیل

بر مدار این تنیده تارها

آنسوی کسوف

- دریا -

سهمم

-پیاله - ای

باران

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

زلفشه : دختر بارون


برچسب‌ها: سپید

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 4:31 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

 


آسِمان
" خورشید " را
از نگاه مشرقی ی تـــــــُــــــــو
وام گرفته
تا هـــُــرمِ  احساس  هدیه دهد
در زمهریر دشت
به دلمرگی ی زمین.

 

 

 

 

^^^^

زلفه شــهتاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 2:20 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

آسِمان می خواهی....؟!
.
.
.
حرفی نیستــــــــــــــ!!!

تنها بیا امشبی را ؛
نماز " باران "بخوان
با قدقامت درد

 ــــــــــــــــــــــــــ
به قلم بارونیم : دختر بارونادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 22:53 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
روزه ام را با نان عشــق ات بــاز کــــردم
با خیالت ؛ تا ملائــــک پــــــرواز کـــــردم

غرق مستـــی و ایمان ؛ این غم دل را
با ساز شُــر شُــر باران دمسـاز کـــــردم


من , تـــــو , خـدا ؛ در قنــوت سبـــز ِ دعــا
تا سحـــــر غرق نور ؛ قصد نمــــاز کـــردم


ید بیضای موســـی ؛شفای کـــور عیسی
شب را با قدر علــی (ع) اعجــاز کــــــردم


شب هست و سکوت ؛ اشک هست و فَغــان
با نخــل تــو ؛ حکایـت از این راز کـــــــردم

شبــــ تا سحـــــر مست ایمـان و بـاران
صبح را در آیینه ی چشمان تو آغاز کــردم

آسِمان هم ؛ سفـــــره ی افطــار شد و
روزه ام را با نان عشـــــق ات باز کــــــردم

 

ــــــــــــــــــــــــ

زلفشه( دختر بارون)

 

خوشحال میشم قلم بارونیمو نقد کنید


برچسب‌ها: غزل

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 2:15 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
 

از شالیزار سبز خیال

بافته ام

خوشه رز عشق

 

آویخته

بر دار بی مدار آفتابــــــــــ

تا این لحاف تر

شود شولای عریان دشت

.

.

.

قرارمان فصل خرمن گیسوی تـــــــــو!!!

 

 

^^^^^^

زلفِشِـــــــه


برچسب‌ها: سپید

تاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 16:39 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

آپلود عکس من دختر بارانــــــم


زاده ی مهـــــر و آبانم


زیرِ این نم نمِ احساس


من وضو با تپش باران می گیرم


قبله ام ؛ سمت نیاز


آسِمان ؛ محراب نماز


سجاده ی من ؛ پیرهن آبی ابـــــــر


دانه دانه تسبیحِ نمازم ؛ همه اشکـــــــــ
و
قُنوتم ؛ هِق هِقِ باران


سجده ام ؛ مستی و ایمان


در هیاهوی تپیدن ؛


ماه
سفره ی افطار من است


هیس س س !!!


صدایم نزنید


لحظه ؛


لحظه ی دیدار من است

ــــــــــــــــــ
به قلم بارونیم : زِلـفـِــشــِــه ( دختر بارون )

دقایقتان لبریز مهــــــر لایزال الهیتاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 0:59 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
ماه رمضان 93 هم از راه رسید سر چشم بر هم زدنی....

                                        ماهتون عســـــــــــــــل


 به نام خدای همین حوالی......


خدایی که خود مهر است و مهرآفرین

خالق عشق است و شور و شعرآفرین

 

"سلام به یگانه عاشق عاشقای  عالم"

 

گفتم : خدا جونم خیلی احساس تنهایی و بی کسی می کنم....!

گفتش  : من که نزدیک ترینم

گفتم : نه مهربونم.....من از تو دورم ...ای کاش دیوارها فاصله میونمون نبود...!

گفت : کافیه توی  تک تک ثانیه هات فقط منو صدا زنی.

گفتم : با این همه خطاهام  خجالت می کشم  دوباره سر سفره ات بنشینم....!

گفت : من که بخشنده ترینم

گفتم : آخه برای  کدوم خطاهام بیام پشت درت....!

گفت : واسه تمومشون

گفتم : یعنی منو می بخشی....؟!

گفت : مگر بخشنده تر از من کسی رو داری....؟!

گفتم : چرا با این حرفات آتیشم می زنی؟؟؟

گفت : بده که بنده هامو دوست دارم.....؟؟؟

بی هوا اشک از چشام جاری شد

خدا جونم.....یگانه بهانه ی بودنم....شرمنده ی لحظه هایی ام که بی هوا توی شلوغی های زندگی   تو   رو  گم کرده بودم دستتو  رها ولی تو همش کنارم بودی....

ثانیه هایی که حضورت برایم گنگ بود

لحظه هایی که روی ردپاهایت قدم برمی داشتم اما مغرورانه توجهی به وجودت نمی کردم

دوستت دارم

بی آنکه بدانی

دوستت دارم

چه نزدیک و چه دور

چه به من نگاه کنی و چه فراموشم کنی

دوستت دارم چون میدانم همراهیت با من مثه نفس کشیدنه

آروم....

بی صدا...

همیشگی....

 

امشب هم به خوابم بیا.......

 

« قلمی در خلوت تنهاییم با مهربان خدای مهرآور »

 

 

^^^^^^^^^^^^

زلفشــــــــهتاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 21:14 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
 

بر سر مردابـــــــِ دل روییده بود ،

قامتـــــــــِ اندبیشه ات ؛

مثلِ « نیلوفــــــــــر » کبود .

 

 

ـــــــــــــــــــــــ

به قلم بارونیم : زلفشه( دختر بارون)تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 13:12 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)


طولانی خواهمت ؛

به آه ؛
در قنوتــــــــِ یک نگاه .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

به قلم بارونیم : زِلفِشِه

 

 

 

ــــــــــــــــــــــ

به قلم بارونیم : زلفشهتاريخ : دوشنبه دوم تیر 1393 | 5:44 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
 

« مــــــــرغ حق » را

ذبح نخواهم کرد

 

حتی با تیغ شـــــــرع

 

 

ــــــــــــــ

زلفشهتاريخ : شنبه سی و یکم خرداد 1393 | 0:13 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
می خواهم ،

« خورشید » را ؛

قاب بگیرم

 

بر تجاهل

این کباده به دستان مست

 

که چــشــم بستند

بر باور « آفتابگردان »

 

//////////////////

 

بر من بگریید

بی آآآآآآآآه

ترسم

ماه ه ه

دَم کـِـشـَــد

از داغی این درد

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

به قلم بارونیم : زلفشه


برچسب‌ها: سپید

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 2:11 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
اي همه سرپا تا خوبي تقديم به تو(باهم خوب نبودي) 
 
در انتهای بی کسی
 
در ازدحام کوچه ها
 

خدا می زند با من حرف

می شود با من دوست
 
می زداید غم را

حس خوب بودن

حس جاری عشق

چشم ها بسته

در کنارم رودی

وه......که چه زیباست

 


بیشه زاری ست چون موج
 
همره برگ صنوبر

دست در دست هم

می رقصیم

 

اینجا سرزمین دل است
 
نه به قانون و کلک

کز نگاه چشم و دل بر این فلک
 
اینجا پژواکی ست در گوش فلک
 
که طلب در ره دیدار من است

چشمه ساری ست
 
به خروشانی و پاکی

پاکی اش به عشق دیروزی ماست

به فردایی که امیداش پیداست

 

اینجا سرزمین دل است

 


نه به قانون و کلک

کز نگاه چشم و دل بر این فلک

 اینجا آسمان نزدیک است

 


سقف دل کوتاه ست

اینجا ستاره چیدنی ست

عروس شب دیدنی ست

 


اینجا نرگسان بیدارند

بیدها بی تابند

بلبلان می خوانند

رنگ ها می بالند

برگ ها می بازند


اینجا سرزمین دل است
نه به قانون و کلک

کز نگاه چشم و دل بر این فلک

اینجا سرزمین دل است

سرزمین خدایی.........

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به قلم بارونیم : زلفشهتاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 15:48 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)
« به نام خدای باران برف و بنفشه »  
   
  هوا بی رحمانه سرد است


  باد زوزوه کشان می وزد بر گونه های زخمی شهــــر


  ابـر می نشیند بر طاقِ ماه


  تا ترک خوردگیِ  بغضِ پِـگاه

 
  بر  زانوانِ  درهم کشیده ی زمین
   
  اینجا نه جای مهــر است  نه  یقین


  همه جا پر شده از آتش ِ کین

 
   درحوالـیِ  ازدحامِ  بویِ مـرگ


  کولیان  مست اند  از سمفونیِ رقصِ  برگ
   
  شده اند چو  چلچله ای  وامانده در تب غزل


  اسیر نوازشِ  گرم خورشیدُ


خزیدن لای گیسویِ بید
   
  گوش کن


  گوش کن تپش عاطفه را


  خـُـنَـکایِ خـَـتمِ خاطــره را


  این گلوی گـُـداخته ی شهر بغض  دارد


  امشبی  را دعای گیسو بـُـران باران بخوان درپاییزی ترین ربنایِ  قنوتِ شب


  از ردای  پنجــره


  تا  بهارِ   حنجـره


  برای بغضِ بارانِ برف و بنفشـــه
   
  بغضِ تـرانه


  بغضِ تــــو


  اینجا همه  آلوده ی بغض اند


  دعا کن

 
  امشبی را تا سحـر


  برای هـُـبوط باران...
   
   
 
    
   
  ــــــــــــــــ
  به قلم بارونی : زِلفِشِــــه ----تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 2:19 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)

بــه فـــروزانیِ خــورشید
در آئینـــــــــــــه ی دشت
و به نمناکــــــــــــــــــــیِ رود

به خــرامانِ رُخ ات
لبِ آن جــــویِ روان
و به گیســــــــــویِ شقایق
در هیاهـــــــــــــویِ زمان

و به شَــــــــــــــبداریِ ادراک
به حــَــریرِ تـــَــرِ مهتابـــــــــــــ

تهِ آن کوچه یِ دل
ســــــــرِ آن شاخــــــــه ی بید

چــَــه چــَــه ی بلبلِ مـَـست
خــوشتــــــر از بانگِ الست

پشت پرچین خیال ام
رُخِ من تشنه ی دیدارِ تــــو هستـــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
پ . ن : برای فرشتــــــــــــــه ی پاداش های نیک ( اَرد ) "" مهـــــربانوی شعـــر و ادب و اخلاق ؛ خانم مریم شجاعی نازنین """
تنها جرعه ای از بارون احساسم پیشکش به نگاه مهربانت هدیه ای کوچک برای زاد روز زمینی شدنت

""""""""""" دختر باروووووون : زِلفــِـشـِــه """"""""""""""ضربه بوشهتاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 0:2 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)


شــَــمع ؛
آئینــــــــــــه ؛
انار ؛
سجاده ؛

طعـــــــــــــــم " سیبــــــــــــــ " داشت
تمام دختــــــــــــــــــرانگی ام
در
قــُــنـــــــــــــــــوتِ نـِگاه  ات

***************
به قلم بارونیم :زِلــفـِـشـِــه


تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 14:51 | نویسنده : دختـر بارون (زهرا محمدزاده)


تو ای شاهرگ نقره قام خاک

آوازه ی دره های خاموش

درخشش پوشینه پا

مسافر بی عبور دریا


بیا امشبی را

به آغوش من تنها***********

به قلم بارونیم : زلفشه

  • علی شش
  • ریش